Nämnder och styrelser (12 st)

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det nio nämnder i Lilla Edets kommun. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunalråd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Individnämnden
Omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden