Nämnder och styrelser

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns det tre nämnder i Lilla Edets kommun. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övriga

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Partier